Willy Sørensen
Nordlundvej

7330 Brande

Tlf. : 2167 1365
Del på: 

Kolonihaveforeningen Nordlund er smukt beliggende ved Brandlund hede og Brandlund tørvemose, begge naturperler er let tilgængelige via stisystemet direkte fra kolonihaverne. I disse rammer finder du ren dansk kolonihave idyl, fordelt på ca. 60 haver, et rigtigt frirum for store såvel som små. Kolonihaveforeningen er åben fra omkring d.1. april og frem til slutningen af oktober, der vil være adgang til vand i dette tidsrum. Der er gode parkeringsforhold, på parkeringspladsen som danner centrum i kolonihaveforeningen, det er også her foreningens klubhus er beliggende. Ved forenings huset er der også et toilet, samt en opslagstavle med praktiske informationer, sidst men ikke mindst er det også herfra der kan aftales leje af diverse maskiner, til brug i foreningens haver.  
Kolonihaver til salg:
pt ingen haver til salg 

 

Infobox 1: 

Kontakt til bestyrelsen

Formand: Willy Sørensen. have nr 40, tlf. 21671365, wes@outlook.dk
Næstformand, Anne-Marie Jensen, have nr. 21, tlf. 22 26 72 14,

Sekretær, Britt Pedersen, have nr 92, tlf 20 86 15 43

Bestyrelsesmedlem, Susanne Andersen   have nr. 72, tlf 71109045

Bestyrelsesmedlem: Mogens Storgaad, have nr 50, tlf. 53612529
 

Reglement:
§1 De lejede havelodder må udnyttes til have uden anden indskrænkning end det, at jorden 
ikke må forringes, men skal holdes i vel behandlet, ydedygtig stand. Havelejerne skal tilføre 
jorden den fornødne gødning, dog ikke latrin. Der må ikke fjernes muld fra lodderne. På 
havelodderne må ikke drives nogen form for erhvervsvirksomhed, det være sig værksted, 
handel, oplag eller lignende. Enhver form for dyrehold er forbudt, ligesom løse hunde ikke 
må medtages i kolonien.
 §2 På hver havelod må der anbringes et havehus. Højden på bebyggelser må ikke 
overstige 2,40 m, målt fra eksisterende terræn. Der må opføres overdækninger, drivhuse 
eller haveskure. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 30 m2 . Bygninger skal placeres
i en afstand af 1,25m fra skel og ikke nærmere naboskel end 1,25 m. I havehuset må der ikke 
indrettes ildsteder. Hvis kolonihavehusene ønskes anvendt til overnatning, skal de godkendes 
efter reglerne for sommerhuse. Når de er godkendt, må der overnattes i kolonihavehusene
fra 1. maj til og med 1. september fra fredag til og med søndag. 
§3 De af kommunen plantede hegn og hække skal vedligeholdes og klippes efter kommunens 
nærmere bestemmelser. Hækkene - både mod vej og mellem haverne - skal være ensartet klippet. 
Højden må ikke overstige 1,80m i klippet stand, bredden ikke 0,5m. Hækkene skal være klippet 
senest 1. september. Vildskud i hækken skal fjernes. Ligeledes skal der være rent under hækken, 
samt 30 cm udfra hækken til hver side. Træer må ikke plantes nærmere skel end 2,5m, 
frugt- og blomsterbuske ikke nærmere end 1,5m. Træer og buske må ikke vokse ind over skel.
Haven skal fremstå velplejet. Ukrudt, der spreder sig ved hjælp af luftbårne frø samt skvalderkål 
skal fjernes med det samme for at forhindre, at det breder sig til nabohaverne. Mod stien skal 
der opsættes låge, der lukker op indad. Lågerne skal være af tiltalende udseende og holdes vel 
ved lige. Hver have forsynes med tydeligt nummerskilt. 
§4 Grus, sten, gødning m.v., der skal anvendes i haverne, må ikke henligge på stier og græsrabatter. 
Færdsel med motorkøretøjer, cykler eller el-kørestole til de enkelte haver er tilladt i begrænset 
omfang. Det er tilladt at køre med trailer hen til den enkelte have til af og pålæsning af materialer. 
Drejer det sig om længere tids parkering skal det foregå på parkeringspladsen. Al færdsel på 
gangene skal ske i god ro og orden og med hensyntagen til naboer. 
§5 Afbrænding af kviste og andet affald må ikke finde sted. Brug af gift i haverne er ikke tilladt. 
§6 Al haveaffald, der ikke kan nedgraves i jorden, skal fjernes af lejerne. 
§7 Fjernelse af hegn, mærke-, skel- eller andre pæle samt andet, der af Ikast-Brande kommune
 er anbragt på terrænet, er ikke tilladt.
§8 Lejerne med deres familier og gæster bør i enhver henseende udvise rolig og stilfærdig adfærd, 
således at opholdet i havekolonien virkelig kan blive til glæde og rekreation for alle. Således er 
det en selvfølge, at brugen af skydevåben er forbudt, og at radio, TV, grammofon o.lign. kun 
benyttes, hvor det ikke kan være til gene for andre. Borgere i Ikast Brande kommune skal have 
mulighed for at leje en have. I tilfælde, hvor der er haver, der ikke er udlejet, og der ingen er på
venteliste, kan bestyrelsen udleje til borgere i Brande bys nærområde udenfor Ikast-Brande kommune. 
§9 Teknisk udvalg forbeholder sig ret til at ændre eller supplere ovenstående reglement, når som 
helst erfaringerne må gøre det påkrævet. Ligeledes har teknisk udvalg og dets befuldmægtigede 
til enhver tid adgang til overalt i havekolonien at kontrollere, at dette reglement overholdes.
 I tilfælde af ændringer i reglementet skal det foreligges på først kommende generalforsamling i kolonihaveforeningen samt slås op på foreningens opslagstavle ved fælleshuset og på 
foreningens hjemmeside.
Reglement: J.nr. 13.0603P24/2001/00144 af 20. juni 2001 Reglementsændring: 
Teknik- og Miljøudvalget Sags ID 2007/04654. Teknik og miljø møde 12. marts 2007. 
(ang. § 2) Reglementsændring: Ikast-Brande Kommune, Bygge- og Miljøafdelingen af 
8. maj 2015 (ang. § 2) (Reglementsændringer er indskrevet i§ 2) Reglementsændringer:
 Ikast-Brande Kommune, Teknik- og Miljøudvalget af 3. december 2019 (ang. § 2,3,4,7,8,9). Reglementsændringer er indskrevet i § 2,3,4,7,8,9)

Infobox 2: 

Vedtægter:
 
Vedtægter
Kapitel 1
Foreningens navn og hjemsted
 
§ 1   Foreningens navn er Kolonihaveforeningen Nordlund.
§ 2   Foreningens hjemsted er Ikast-Brande kommune.
 
Kapitel 2
Foreningens område og medlemskreds
§ 3   Foreningens geografiske område er en del af matr. Nr. 5-b Brandlund by, Brande. Se rids.
 
§ 4   Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende lejere af haver, som er beliggende indenfor foreningens område.
 
Kapitel 3
Foreningens formål og opgaver
§ 5   Foreningen forestår udlejning af haver, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer.
 
§ 6   Kolonihaveforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.
 
§ 7   Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.
 
Kapitel 4
Medlemmernes forhold til foreningen
§ 8    Stk. 1   Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver, alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tilligeved optagelse af lån. 
         Stk. 2   Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
          Stk. 3.   Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
         Stk. 4   Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.
 
§9     stk. 1   Når et medlem ophører med leje af en have, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
         stk. 2   Den nye lejer indtræder i den tidligere lejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, idet den nye ejer har berigtiget restancerne og over taget forpligtelserne.
         stk. 3   Ved indgåelse af nyt lejemål skal der indbetales depositum, som tilbagebetales, når haven afleveres i henhold til lejekontrakten, eller når ny lejer har accepteret havens tilstand. Depositumstørrelse fastsættes af bestyrelsen, og godkendes på generalforsamlingen.
 
 §10   En have har på generalforsamlingen 1 stemme
 
Kapitel 5
Foreningens ledelse og administration
§11   stk. 1   Generalforsamlingen er kolonihaveforeningens højeste myndighed.
         stk. 2   Medlemmer af lejerens husstand har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.
 
§12   stk. 1   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden februar-maj måned.
         stk. 2   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Medlemmerne af kolonihaveforeningen kan lovligt indkaldes til den årlige generalforsamling samt ekstraordinære generalforsamlinger elektronisk via e-mail og foreningens hjemmeside – med det varsel, som er nævnt i §12 stk. 2. Det skal dog være muligt at fravælge elektronisk post, såfremt man ikke kan betjene sig heraf. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen i kolonihaveforeningen.
         stk. 3   Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.
         stk. 4   Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 15. januar.
         stk. 5   Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
         stk. 6   På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag, medlemskontingent og lejeafgift.
  6. Valg af formand på lige årstal.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.
 
§13   Stk. 1   Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen.
I begæringen skal dagsordenen for en ekstraordinære generalforsamling angives.
         stk. 2   Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli-måned dog ikke medregnes.
         stk. 3   Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
 
§14   stk. 1   Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
         stk. 2   Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.
         stk. 3   Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.
         stk. 4   Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.
         stk. 5   Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
 
§15   Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.
 
§16   stk. 1   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
         stk. 2   Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted..
         stk. 3   Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
         stk. 4   Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.
§17   stk. 1   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelse, som er henlagt til foreningen.
         stk. 2   Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.
          stk. 3   Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
          stk. 4   Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
          stk. 5   Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på bestyrelsesmødet.
         stk. 6   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
         stk. 7   Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
         stk. 8   Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.
 
Kapitel 6
Regnskab og revision
§18   stk. 1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31/12 ……
         stk. 2   Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
         stk. 3   Regnskabet tilstilles revisor inden den 15/1 og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
         stk. 4   Regnskabet tilsendes, på forlangende, byrådet til orientering.
 
§19   stk. 1   Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Træk på konto skal være underskrevet af både kasserer og formand.
 
Kapitel 7
Forskellige bestemmelser
§20   Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 
§21   stk. 1   Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
         Stk. 2   Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af fremmødte, er for forslaget.
         stk. 3   Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.
 
§22   Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2020.