Del på: 

Fælleslistens Program:

 

Erhverv:

Den tætte og positive dialog, som Fælleslisten stræber efter på alle områder, omfatter ikke mindst kommunens erhvervs- og handelsliv. Vi vil fortsat kæmpe for plejende og opsøgende funktioner, så vi kan bibeholde den høje standard i erhvervsklimaundersøgelserne. Kommunen skal være en medspiller som sikrer en hurtig og smidig sagsbehandling.

Landsby:

Den store indsats der bliver gjort i lokalsamfundene vil Fælleslisten bakke op om. Det er vigtigt for os at være i tæt dialog med landsbysamfundene så vi i fællesskab kan præge udviklingen. Alle andre tiltag som kan styrke livet i landsbyerne skal prioriteres højt. Vi vil støtte befolkningstilvæksten i landområderne ved bl.a. udstykning af storparceller og gi' mulighed for mindre erhverv på nedlagte landbrug.

Skole:

Vi vil arbejde for at alle vore skoler udvikles i takt med det omkringliggende samfund, er i tæt samarbejde med lokalområderne, er parate til at integrere nye pædagogiske og faglige læringsmetoder, samt sætte børnene og deres forældre i centrum. Vi satser i Ikast-Brande kommune på digitalisering på vores folkeskoler - denne satsning understøtter vi på fælleslisten. Vi ønsker at skolerne skal være inkluderende læringsmiljøer, som giver vores børn og unge mennesker en god faglig viden, og lyst til også at fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Ældre:

Pleje og omsorg for kommunens ældre er en kommunal opgave. Indsatsen på ældreområdet skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger. Der skal sikres boliger i nærområderne. Byrådet skal satse på gennemarbejdede fleksible løsninger som fremtidssikrer borgerservicen. Hjælp og pleje skal bygge på respekt, ansvar, værdighed og personlighed.

Børnepasning:

Gode pasningsmuligheder og pasningsgaranti er med til at gøre kommunen til et attraktivt sted at arbejde og leve i. Fælleslisten vil fortsat sikre en bred vifte af gode tilbud, hvor børnenes og familiens trivsel er omdrejningspunktet. Også på dette område er det vigtigt med en åben og fordomsfri dialog mellem brugere, medarbejdere og politikere.

Kultur og fritid:

Kultur- og fritidstilbuddene er en del af kommunens tiltrækningskraft. Et højt aktivitetsniveau på hverdagsaktiviteter som sport, musikskole og bibliotek med mere er vigtig. Fælleslisten vil derfor støtte de frivillige foreninger, så både ledere og medlemmer får gode og tilfredsstillende forhold. På kultur og fritids- og foreningsområdet støtter vi helhjertet op omkring dem, der tager initiativ til at borgerne (Ældre som Børn) kan tilbydes oplevelser. Et aktivt fritidsliv og gode tilbud til vores børn udenfor skoletiden vægter højt hos fælleslisten

Social:

Ved løsningen af sociale spørgsmål er det Fælleslistens holdning, at der skal tages udgangspunkt i den enkeltes ansvar for egen tilværelse. Menneskelig respekt og selvværd bygges bedst på selvstændighed og personlig uafhængighed. Derfor er det vigtigt at frigøre, og bruge alle ressourcer til at dække reelle behov.

Arbejdsmarked:

Fælleslisten vil modarbejde fordomme, samt sikre gensidig respekt. Alle der kommer til kommunen skal integreres effektivt, en opgave vi mener der sammen med arbejdsmarkedsområdet løses bedst ved deltagelse af lokale virksomheder.

Teknik og miljø:

Det er vigtigt for Fælleslisten at bevare og udvikle den nye kommunes smukke natur og sikre et godt og sundt miljø. På det tekniske område prioriteres en forbedring af standarden på kommunens veje og stisystemer. Fælleslisten arbejder på at udbygge samarbejdet med andre kommuner samt kommunens foreninger og entreprenører om at finde de bedste og mest rationelle løsninger, herunder evt. udlicitering. Der arbejdes på at forbedre de offentlige transportmuligheder mellem kommunens byer.

 

Infobox 1: 

Fælleslistens Holdninger:

  • For Fælleslisten er det altid de lokale forhold, der er i centrum. Som lokalpolitikere kan vi tydeligvis i nogle tilfælde have modstående interesser i forhold til regering og folketing. 
  • Vi er lige så politiske, som de, der er valgt på landspolitiske lister. Fælleslisten tager kun stilling til lokale spørgsmål på primærkommunalt og regions niveau. 
  • Vi vil arbejde for en udbygning og fornyelse af det lokale demokrati gennem større åbenhed i det politiske arbejde. Det er vigtigt, at borgerne og brugerne får mulighed for at komme til orde og får mulighed for at præge beslutningsprocessen. 
  • Vi er tilhængere af demokrati gennem dialog, høringer og øget oplysning.

 

Infobox 2: 

Fælleslistens Holdninger:

  • Vi vil arbejde for, at lokale foreninger motiveres yderligere til at løse nogle af de kommunale serviceopgaver. Vi skal vise vores styrke ved at leve op til navnet som en lokal fællesliste.
  • Vi vil lægge op til en løbende debat om de krav, borgerne kan forvente at få opfyldt af kommunerne, herunder også forholdet mellem de private og offentlige.
  • For Fælleslisten er det en mærkesag at borgerne skal have en reel oplevelse og at de folkevalgte politikere er deres repræsentanter, nogle de kan gå til, hvis de føler de er løbet sur i "systemet". Vi mener, at det at være folkevalgt politikere gør det til vores fornemmeste pligt at tjene borgerne og tage dem seriøst, hvis de føler sig forkert behandlet.